Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό του 1st Entrepreneurship & Start –Up Conference   αποδέχονται τους παρακάτω όρους:

 1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του 1st Entrepreneurship & Start –Up Conference (www.startuplarnaka.eu)
 2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται με υποβολή πρότασης στην ειδική φόρμα του δικτυακού τόπου του διαγωνισμού. Μπορείτε να πάτε στην αίτηση κάνοντας κλικ εδώ
 3. Η υποβολή των προτάσεων και των συνοδευτικών κειμένων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα (με εξαίρεση της χρήσης επιστημονικών ή ειδικών διεθνών όρων, όπου αυτό απαιτείται).
 4. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας μεμονωμένα ή σε ομάδες. Για τις ομαδικές συμμετοχές θα πρέπει να δηλώνεται ο/η εκπρόσωπος/συντονιστής/στρια της ομάδας, ο/η οποίος/α θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της.
 5. Οι συμμετέχοντες/ουσες φέρουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
 6. Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να συμμετέχει σε μέχρι δύο προτάσεις – ομάδες.
 7. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη της ιδιοκτησίας της υποβαλλόμενης πρότασης.
 8. Η ιδέα που θα βραβευθεί θα επιλεγεί από 4μελή επιτροπή την ημέρα του Event, όπου οι διαγωνιζόμενοι θα παρουσιάσουν την ιδέα τους στους συμμετέχοντες του Event. Η Επιτροπή θα αποτελείται από εξειδικευμένους Συμβούλους σε θέματα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας και με μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό επιχειρηματικών πλάνων.  Η παρουσίαση θα είναι 5λεπτη για κάθε ομάδα.
 9. Ο διοργανωτής δύναται σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων/ουσών σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης του Διαγωνισμού.
 10. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ο διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού.
 11. Προτάσεις οι οποίες περιέχουν παράνομο ή ανήθικο υλικό αποκλείονται από το διαγωνισμό.
 12. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στο διαγωνισμό επιβαρύνει αποκλειστικά τους/τις συμμετέχοντες/ούσες.
 13. Σε περίπτωση κατάθεσης προτάσεων με τον ίδιο τίτλο ή το ίδιο περιεχόμενο για περιγραφή προϊόντος ή υπηρεσίας, θα συμμετέχει στο διαγωνισμό η πρόταση που κατατέθηκε πρώτη με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης.
 14. Οι συνεργάτες (ή τα μέλη συγγένειας πρώτου βαθμού των διοργανωτών & κριτών) του 1st Entrepreneurship &Start – Up Conference ή οποιωνδήποτε τρίτων προσώπων που ασχολείται με τη διοργάνωση του Συνεδρίου, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό.
 15. Οι επιχειρηματικές ιδέες και πλάνα που θα κατατεθούν στο διαγωνισμό παραμένουν εμπιστευτικές και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς της κάθε πρότασης. Ο διοργανωτής μπορεί να ανακοινώσει στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού τις γενικές πληροφορίες των επιχειρηματικών προτάσεων, όπως κατατίθενται στη φόρμα της αίτησης.
 16. Ο διοργανωτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια, ευθύνη, ή απογοήτευση που μπορεί να υποστούν οι συμμετέχοντες.
 17. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς αιτία να αποσύρει το Βραβείο ή να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις ή να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες του Βραβείου με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.
 18. Προθεσμία Υποβολής: 05 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 12:00 τα μεσάνυχτα.